Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel İstihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK KODUÜNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
100Hemşire5 Kişi1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. 2- Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) En az 6 (altı) ay çalışmış olmak (Sigorta Dökümü ve Çalışma Belgesiyle Belgelenmesi istenecektir) 3- Hastanelerde Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak
200Hemşire5 Kişi1-Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.
300Hemşire1 Kişi1-Hemşirelik Lisans Mezunu olmak. 2- Perfüzyonist Yetki Belgesine sahip olmak

Lise Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.
Lisans Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir
1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
1. T C. vatandaşı olmak.
2. Kanın haklarından mahrum bulunmamak,
3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçlan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırtarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Askerlik Durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak.
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.
3- 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.
4- ilanımız, yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.oau.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
I. Başvuru Formu
2.1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)
3. Sağlık Beyanı
4. Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı
5. Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi
6.2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Hastanelerde Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi aldığına dair yazılı belge (100 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.)
9. Çalışma Belgesi (100 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.)
10. SGK Hizmet Dökümü (100 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.)

11. Perfüzyonist Yetki Belgesi (300 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.)
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski