PTT Personel Alımı Artık Sözlü Sınavla Yapılacak!

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

2015/7686 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte PTT’nin personel alımlarına sözlü sınav şartı getirildi. İşte yapılan değişikliklerin tam metni.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒10/9/2013tarihli ve 2013/5383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 2 ‒Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 ‒ (1)KPSS’yekatılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağrılır.

(2) Sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 ‒Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları için öngörülen hak ve yetkiler denetçi ve denetçi yardımcıları için de uygulanır.”

MADDE 4 ‒Aynı Yönetmeliğin geçici 2ncimaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi Müdür Yardımcısı, Uzman, Amir, Teknik Amir, Teknik Uzman ve İstatistikçi pozisyonunda görev yapan, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu, on yıl hizmeti bulunan ve idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçen personelden, PTT’nin personel politikası, hedef ve stratejileri ile boş pozisyon durumu, liyakat ve birim yöneticisinin görüşü esas alınarak Yönetim Kurulunca uygun görülenler ilgililerin muvafakati alınmak kaydıyla Şube Müdürü veya Müdür pozisyonlarına atanabilir.”

MADDE 5 ‒Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yöneticiler, denetim personeli ve avukatlar dışındaki” ibaresi ile 92ncimaddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 ‒Aynı Yönetmeliğin eki Cetvelde yer alan “Memur” ibaresi “Gişe ve Büro Görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 ‒Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 ‒Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞERLENDİRME:

1)“Yönetim Kurulunca uygun görülen pozisyonlar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olmak.” İfadesi yerine “Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.” ifadesi getirilmiştir.

2)“KPSS’ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; hangi pozisyonların doğrudan KPSS puan sıralamasına göre, hangilerinin ayrıca yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü sınavla alınacağı hususu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından iş gereklerine uygun olarak sözlü veya yazılı ve sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının dörtkatına kadar aday sınava çağrılır.” maddesi değiştirilip “KPSS’yekatılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağrılır.” ifadesi eklenmiştir. Yani daha önce bazı kadrolar için puan üstünlüğüne göre atamalar yapılırken yapılan değişiklikle tüm personel alımlarına sözlü sınav getirilmiştir.

3)PTT’nin sözleşmeli personel alımlarını sözlü sınavla yapacak olması memur adayları açısından olumsuz olmuştur. Puan üstünlüğüne göre atamaların yapılması en adil ve en doğru bir yöntemdir.
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski