Memur Haberleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Memur Haberleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

EMEKLİLERE MÜJDE ! ZAM İÇİN 1 EYLÜL KARARI ALINDI


Toplu sözleşme hükümleri, 2016 ve 2017 yıllarını kapsadığından eğer başka bir mevzuat düzenlemesi yapılmasaydı, emekliye yapılan zam 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecekti.

Ancak, Ek göstergeye uygulanan özel hizmet aylığını düzenleyen 5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesine göre, söz konusu oranları, "Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu"nun yetkilidir.


Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu bugün itibariyle (27 Ağustos) bir karar almıştır.

27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetedeki kararnameye göre, Bakanlar Kurulu, 100 TL'lik zammın 1 Eylül 2015'ten 1 Ocak 2016'ya kadar geçerli olması için karar almıştır.

Emekli Sandığı Kanununun ek 70. maddesindeki oranlarda değişiklik


27 Ağustos 2015 PERŞEMBE
Resmi Gazete

Sayı : 29458

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8057
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Toplu sözleşmede, KİT personeline yönelik düzenlemeler


Toplu sözleşmede KİT'lerde çalışan teknik personel için bazı ödeme unsurlarında ayrıca zam kararı alındı
2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede yer alan hükümler
KİT'lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi
Madde 32- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim
pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı
Madde 30- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret
Madde 35- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,
b) Tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,
c) Teknisyen pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,
tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL'yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL'yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL'yi geçemez.
KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri
Madde 39- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
KİT'lerde sözleşmeli personel yıllık izinleri
Madde 41- (1) KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME
1- KİT'lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi 12 puan artırılmıştır. Yüzde 12'nin mali boyutu, 100 liradır. Yüzde 12* En yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden hesaplama yapılacaktır)
= %12*(9500*maaş katsayısı)
= %12* 837
= 100 TL (Brüt)
Bu miktardan sadece Binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.
2- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin özel hizmet tazminat oranları yüzde 10 oranında artırılmıştır. Bunun mali boyutu, 83,7 liradır. Bu miktardan sadece Binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.
3- KİT'lerdeki sözleşmeli teknik personele, memurlarda olduğu gibi arazi tazminatı gelmiştir.
4- Temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi ve yıllık izinlerin aktarılması konusunda çalışma yapılacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Taşeron Firma Değişse Bile Taşeron İşçisi Yıllık İznini Kullanabilecek


Ankara’dan bizlere ulaşan okurumuz Fatih bey soruyor. “Bir kamu kurumunda 7 yılı aşkın bir süreden bu yana taşeron işçisi olarak çalışıyorum. Bu seneki ihaleyi başka bir firma aldı. Ben de bu firmayla beraber çalışmaya devam ettim.  Bu firmadaki çalışma sürem 6 ay oldu. Firma değiştiği için bir yıl dolmadan izin kullanamazsın diyorlar, doğru mu?”


Sevgili okurlar,


10/9/2014 tarihinden önce, taşeron işçilerinin yıllık ücretli izne hak kazanıp kazanmadıklarının veya kıdemine göre ne kadar süreyle hak kazandıklarının tespitinde aynı işyerindeki çalışma süresinden ziyade, aynı firma altındaki çalışma süresine bakılmakta idi.

Yani 10/9/2014 tarihinden önce aynı işyerindeki çalışma süresi bir yıldan fazla olan taşeron işçilerinin, taşeron firma değiştiği takdirde yıllık izne hak kazanabilmeleri için, en az bir yıl daha çalışmaları gerekiyordu.Genel olarak, taşeron firmanın işyerinden ayrılmasına rağmen taşeron işçisinin aynı işyerinde, fakat başka bir taşeron firma altında çalışmaya devam ediyor olması nedeniyle, taşeron işçileri neredeyse izin kullanamaz hale gelmişti.

Taşeron işçilerinin yaşadıkları bu hak kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla, 6552 sayılı yasayla 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin sonuna yeni bir fıkra eklendi.

Yapılan değişiklik sonrasında, 10/9/2014 tarihinden itibaren taşeron işçilerinden, taşeron firma  değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmaya başlandı. Ayrıca  taşeron firmalara, izin belgesinin bir örneğini asıl işverene verme yükümlülüğü, asıl işverene ise taşeron firmalarda çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamak görevi verilmiştir.Yapılan düzenlemeler çerçevesinde okurumuz Fatih bey, aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için her ne kadar taşeron firma değişse ve  bu taşeron firma altındaki kıdemi 6 ay olsa bile yıllık izin süresinin hesabında o işyerindeki kıdemine bakılacaktır.

Dolayısıyla Fatih bey, o işyerindeki kıdeminin 7 yıl olması nedeniyle, taşeron firma değişse bile 20 gün yıllık izin süresine hak kazanmış bulunmaktadır.

Hazırlayan: Yaşar AYDIN

http://www.sgkrehberi.com/haber/66762/

Memurun Aldığı Hastalık Raporu Fenne Aykırı İse Ne Olur?


Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanan memurların, almış oldukları raporların fen yönüyle incelenmesi için hakem hastaneye sevk edilmeleri söz konusu olabileceği gibi, bu raporların fenne aykırı olduğunun tespiti halinde ise derhal görevlerine başlamaları gerekecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, haklarında düzenlenen raporlara istinaden aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle Devlet memurlarına izin verileceğini hükme bağlamıştır. Devlet memurları hakkında hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceği ve raporların süreleri ile hastalık iznine
ilişkin usul ve esaslar ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir.

Memurun, aldığı hastalık raporunu kurumuna iletmesi

Kamu hizmetlerinde aksamalara yol açılmaması ve raporun usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması gerekmektedir. Örneği gönderilen raporun aslı ise hastalık izni bitiminde ilgili disiplin amirine verilir.

Öte yandan, yıllık izin kullanırken yurtdışına çıkan ve burada hastalık raporu alan memurların ise sağlık raporlarını dış temsilciliklerde onaylatarak rapor süresi içerisinde disiplin amirlerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Sağlık raporunun fenne uygunluğu konusunda tereddüt oluşması

Yönetmelik hükümlerine göre, memurun kurumuna süresi içerisinde verdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda ilgili kurumlarda tereddüt oluşması durumunda;

-Sağlık raporu hastalık iznine çevrilmez.

-Memur kurumu tarafından, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.

-Memur bu süre içerisinde hastalık izni kullanıyor sayılır.

-Hakem hastaneye sevk edilen memurun, hastalık raporunda belirtilen süre bitmeden önce hastaneye gitmesi gerekir.

Sağlık raporunun fenne aykırı bulunması

Devlet memuru hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğunun hakem hastane sağlık kurulunca belirlenmesi durumunda, memurun görevine derhal (en geç izleyen gün) başlaması gerekecektir.

Raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmiş olmasına rağmen memurun görevine başlamaması durumunda, kararı izleyen günden itibaren göreve gelmediği sürelere göre hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Öte yandan, sağlık raporunun fenne aykırılığına karar verilmeden önce bu sağlık raporuna istinaden memurun görevine gelmediği sürelerin, izinsiz veya özürsüz görevi terk etme şeklinde değerlendirilemeyeceğini olarak düşünülmektedir.

Konuya ilişkin DPB değerlendirmesi

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından konuya ilişkin verilen bir mütalaada, yukarıda yapılan değerlendirmelerden farklı bir yaklaşım ortaya konulmuştur.

DPB tarafından verilen bir mütalaada; memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir.

Bu mütalaa, hastalık raporu alacak memurların dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

DPB Söz Konusu Görüşü

Özet: Hastalık Raporunun fen yönünden incelenmesi için hakem hastaneye sevk durumunda memurun kaç gün içinde hastaneye gitmesi gerektiği, 40 günü aşan tek hekim raporlarının sağlık kurulunca onay işleminin kim tarafından yapılacağı, sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınıp alınmayacağı hk.(05!10/2012-14654)

1- Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fen yönünden incelenmesi için hakem hastaneye sevk edilmesi durumunda bu personelin hakem hastaneye kaç gün içinde gitmesi gerektiği,

2- Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun hakem hastane tarafından fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ilgililer hakkında nasıl bir işlem tesis edilmesi gerektiği,

3- Bir takvim yılı içinde toplam 40 günü aşan tek hekim raporlarının geçerli sayılabilmesi için resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerektiğinden bahisle, söz konusu işlemin idare tarafından mı yoksa memur tarafından mı yapılacağı,

4- Rahatsızlığından dolayı sağlık kurulu raporu alan bir memurun istirahat süresi dolmadan aynı veya başka bir rahatsızlıktan dolayı tek hekim raporu almasının usule uygun olup olmadığı, hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

1-2- Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında; “Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinde, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, özürsüz olarak göreve gelmeme hali 657 sayılı Kanunun125 nci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde göreve gelinmeyen gün sayısına göre farklı disiplin cezalarına konu edilmiş, aynı maddenin (E) bendinde ise özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlerin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılacakları belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

- Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi gerektiği değerlendirilmekte olup, bahsi geçen hastalık raporunun mezkur Yönetmelikte belirtilen sürede kamu kurum ve kuruluşlarına intikalinden sonra memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,

- Devlet memurunun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği,

- Hakem hastane sağlık kurullarınca Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise ilgilinin hastalık raporlarında belirtilen sürede izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,

mütalaa edilmektedir.

3- Bilindiği üzere, adı geçen Yönetmeliğin “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, “Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.” hükmü; “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür.

Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Devlet memurunun tek hekimden almış olduğu raporun mezkur Yönetmelikte belirtilen sürede kamu kurum ve kuruluşlarına intikalinden sonra ilgilinin bir takvim yılı içinde aldığı tek hekim raporlarının toplamının 40 günü aştığının tespit edilmesi halinde kurum tarafından ilgilinin tek hekimden aldığı raporların 40 günü aştığı ve söz konusu raporun resmi sağlık kurulunca onaylanması gerektiğine dair yazılı bildirimin ilgiliye yapılması ve memur tarafından bahsi geçen tek hekim raporunun resmi sağlık kuruluna onaylattırılması

gerektiği mütalaa edilmektedir.

4- Bilindiği üzere, mezkur Yönetmeliğin “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.” hükmü, beşinci fıkrasında ise “Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi selebiy1e verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması Şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te sağlık kurulunca verilen hastalık raporlarının bitiminde aynı veya başka bir hastalığa dayalı olarak tek hekim raporu alınamayacağına dair herhangi bir hükmün bulunmaması sebebiyle, Devlet memuruna sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca verilen rapor süresinin bitiminde aynı hastalığa veya başka bir hastalığa ilişkin olarak alınan tek hekim raporlarının mezkur Yönetmelikte yer verilen usul ve esaslara uygun olması kaydıyla hastalık iznine çevrilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

2015 yılı Memur sendika üye sayıları, Resmi Gazetede


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2015 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
KONFEDERASYON ÜYESİ SAYISI
KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
KESK
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
236.203
TÜRKİYE KAMU-SEN
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
445.729
MEMUR-SEN
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)
836.505
BASK
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)
4.360
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
(Birleşik Kamu işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)
57.365
HAK-SEN
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)
4.187
DESK
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)
5.982
TÜM MEMUR-SEN
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)
8.338
CİHAN-SEN
(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)
29.000
EKSEN
(Eksen Sendikalar Konfederasyonu)
2.173
BAĞIMSIZ SENDİKALAR 49.186
TOPLAM 1.679.028
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
BES
(Büro Emekçileri Sendikası)
KESK 18.478 6,79
TÜRK BÜRO-SEN
(Türkiye: Büro Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 48.831 17,93
BÜRO MEMUR - SEN
{Büro Memurları Sendikası)
MEMIR-SEN 54.908 20,17
BÜRO HAK-SEN
(Baro Çalışanları HA Sendikası)
HAK-SEN 1.590 0,58
BÜRO-İŞ
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalınanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAML'-İŞ 1.963 0,72
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)
BASK 644 0,24
MES
(Müstakil Emekçiler Sendikası)
BAĞIMSIZ 26 0,01
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 300 0,11
ADALET BÜRO-SEN
(Türkiye i Notu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 4 511 1,66
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 29 0,01
TÜM BÜRO-SEN" (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜMMEMUR-SEN 90 0,03
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 40 0,01
SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası) BAĞIMSIZ 12.616 4,63
KATILIM BÜRO SEN
(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 729 0,27
SAVDES-SEN
(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)
BAĞIMSIZ 7.813 2,87
ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kaimi Çalışanlar; Sendikası) BAĞIMSIZ 1.987 0,73
MALİYE- SEN
(Maliye Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 154 0,06
UFUK BÜRO-SEN* (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 671 0,25
YARGIÇLAR SENDİKASI BAĞIMSIZ 92 0,03
EKSEN BÜRO-SEN
(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)
EKSEN 235 0,09
SAVSEN (Savunma Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 122 0,04
SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası) BAĞIMSIZ 1.654 0,61
YURT-AY BÜRO SEN
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 44 0,02
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 50 0,02
TOPLAM 271.285
---
Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK EĞİTİM-SEN
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 220.041 19,72
EĞİTİM-SEN
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
KESK 127.214 11,40
EĞİTİM-BİR-SEN
(Eğitimciler Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN 340.365 30,51
TEM-SEN
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
BAĞIMSIZ 1,339 0,12
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 869 0,08
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğilim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BASK 1.092 0,10
ATA-SEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 91 0,01
EĞİTİM-İŞ
(Eğitim ve Bilini İşgöreııleri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 45,157 4,05
TEÇ-SEN
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 7.567 0,68
EĞİTİM HAK-SEN
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN 1.146 0,10
AND-SEN
(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)
BASK 239 0,02
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliiii Sendikası) BAĞIMSIZ 45 0,00
BEÇ-SEN
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı Görevlileri Sendikası)
BASK 145 0,01
DES
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BAĞIMSIZ 323 0,03
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 452 0,04
BİLCEÇ
(Bilinçli ve Gelışimci Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 122 0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 115 0,01
TEG-SEN
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
BAĞIMSIZ 177 0,02
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)
DESK 14 0,00
METESEN
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 415 0,04
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
(Bağmısız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı
BASK 69 0,01
EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 214 0,02
SÖZ EĞİTtM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 20 0,00
YENİ-SEN
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 79 0,01
EKSEN EĞİTİM-SEN
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)
EKSEN 1.096 0,10
EĞtTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) BAĞIMSIZ 112 0,01
SAY-SEN
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 105 0,01
YIİRTAY-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğilim Çalışanları BAĞIMSIZ 474 0,04
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) CİHAN-SEN 23,700 2,12
ÜNİ-SEN (Üniversite Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 62 0,01
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 277 0,02
ÖGESEN ((Öğretim Elemanları Sendikası) BAĞIMSIZ 772 0,07
TÖS
(Tüm ÖSretmenler Sendikası)
BAĞIMSIZ 155 0,01
TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 158 0,01
TOPLAM 1.115.703
---
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Türk Sağlik-Sen
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 101.478 20,50
SES
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
KESK 41.629 8,41
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 211.648 42,77
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
BASK 860 0,17
SAGUKHAK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN 650 0,13
TÜM SAĞLIK-SEN
(Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 424 0,09
SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ 218 0,04
HİZMET SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası;
BAĞIMSIZ 245 0,05
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 303 0,06
GENEL SAĞLIK-tŞ
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1,585 0,32
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR-SEN 664 0,13
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 32 0,01
ANADOLU SAĞLIK-SEN
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
DESK 226 0,05
tıp-SEN (Tıp Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 25 0,01
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 9 0,00
AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 264 0,05
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) EKSEN 608 0,12
UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 3.395 0,69
YURT AY SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 107 0,02
DAYANIŞMA SENDİKASI
(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)
BAĞIMSIZ 1.289 0,26
KESS
(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ 103 0,02
has SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası) BAĞIMSIZ 105 0,02
MERKEZ SAĞLIK-SEN
(Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 255 0,05
SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI
(sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası)
BAĞIMSIZ 89 0,02
ONUR SAĞLIK-SEN
(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 19 0,00
TOPLAM 494,898
----
Yerel Yönetim Hizmetler
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri KESK 27.680 22,85
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 13.284 10,97
BEM-BİR-SEN
(Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN 62.024 51,20
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 169 0,14
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
(Bağımsız Yere! Yönetimler Çalışanları Sendikası)
BASK 99 0,08
BELBİR-SEN lUcnıokraıiK tseıeaıye ve uzel taare vaıışanıan öirııgı DESK 120 0,10
TÜMYEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 7.152 5,90
UFUK YEREL-SEN CİHAN-SEN 159 0,13
YEREL BİRLtK-SEN
(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)
BASK 84 0,07
TOPLAM 121.141
---
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK HABER-SEN
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalkan]an Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 8.668 24,70
HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) KESK 3.215 9,16
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 14.576 41,53
BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 405 1,15
HABER HAK-SEN
(Basra, Yayın, İletişim ve Pasta Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN 14 0,04
DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) DESK 11 0,03
UFUK HABER-SEN (Ufuk Basm, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 117 0,33
TOPLAM 35.100
---
Kültür ve Sanat Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 2.504 14,09
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanal Emekçileri Sendikası) KESK 4.553 25,62
KÜLTÜR MEMUR-SEN
{Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)
MEMUR-SEN 4.956 27,89
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 27 0,15
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kota Kamu işgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 293 1,65
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür. Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 12 0,07
UFUK KÜLTÜR-SEN
{Ufuk Kültür, S Miat Kamu Görevlileri Sendikası)
CİHAN-SEN 33 0,19
TOPLAM 17.771
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK iMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 7,030 16,42
YAPI YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.847 8,99
BAYINDIR MEMÜR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birlisi Sendikası) MEMUR-SEN 14.837 34,66
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 206 0,48
İMAR HAK-SEN (kar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 486 1,14
UFUK BAYINDIR-SEN (Ufuk Bayındırlıklnşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası) CİHAN-SEN 149 0,35
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 96 0,22
AFAD-SEN
(Afad Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 468 1,09
EKSEN TAPU-SEN
(Eksen Tapu ve Kadastro Yapı İnsaa Yoi İsleri
BAĞIMSIZ 30 0,07
AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 103 0,24
TOPLAM 42,811
----
Ulaştırma Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK ULAŞIM-SEN
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 7.940 28,34
BTS
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
KESK 2.521 9,00
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 9.228 32,94
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları BASK 16 0,06
ULAŞTIRMA FAAL-SEN
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)
DESK 6 0,02
BUSEN
(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,
BASK 109 0,39
UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 23 0,08
ULASIM-İŞ
(Ulaştımıa Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 130 0,46
UFUK ULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memullar Sendikası) CtHAN-SEN 136 0,49
TOPLAM 28.013
----
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TARİM ÖRKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.426 4,95
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tanm-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 12.255 17,71
TOÇ BİR-SEN (Tanm-Orman Çalışanlar» Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 36.625 52,92
BATÖÇ-SEN (Bağımsız Tanm-Orman ve Çevre Sendikası) BASK 67 0,10
TOÇ HAK-SEN (Tanm-Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN 73 0,11
TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım Onnan ve Toprak Mahsülleri Çalışanlan TÜM MEMUR-SEN 44 0,06
TARİM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu BİRLEŞİK KAMU-İŞ 815 1,18
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları DESK 89 0,13
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tanrn ve Orman Çalışanlan Sendikası) EKSEN 7) 0,10
UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar CİHAN-SEN 448 0,65
TORAL-SEN (Tanm Orman Personelleri Alternatif Sendikası) BAĞIMSIZ 13 0,02
YURT-AY TARIM-SEN
(Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Tanm-Orman
BAĞIMSIZ 4 0,01
TOPLAM 69,207
---
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 6.694 17,27
ESM
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
KESK 2.889 7,45
ENERJİ BİR-SE.N (Enerji, Sanayi vc Madencilik Hizmetleri Çalışanlan MEMUR-SEN 16.153 41,67
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 66 0,17
ENERJİ HAK-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanlan Hak HAK-SEN 24 0,06
ENERJİ-İŞ
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri
BİRLEŞİK KAMU-İS 174 0,45
UFUK ENERJİ-SEN
(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur
CİHAN-SEN 192 0,50
EKSEN ENERJİ-SEN (Eksen, Enerji Sanayi ve Madencilik Çalışanları EKSEN 143 0,37
TOPLAM 38.768
---
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
(Türkiye Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 17.004 14,34
DİYANET-SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
MEMUR-SEN 71.185 60,01
DİVES
(Divane! ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
KESK 751 0,63
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanlan Sendikası)
BASK 232 0,20
»İVA-SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR-SEN 7.088 5,98
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vafık Çalışanlan Birlimi Sendikası) DESK 5.216 4,40
TÜM DİYANET-SEN
Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası
BAĞIMSIZ 464 0,39
HAK BİR-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)
BAĞIMSIZ 407 0,34
DİN GÖR-SEN
(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları
BAĞIMSIZ 34 0,03
EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (Eksen Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) EKSEN 20 0,02
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 210 0,18
VEFA-SEN
(Vefa Divanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)
BAĞIMSIZ 291 0,25
DİYANET HAK-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ 317 0,27
TOPLAM 118.617
Toplam Sendikalı Mamur Sayısı
1.679.028 71,32
Toplam Memur Sayısı: 2,354.314

Uzman ve Pratisyen Tabip Maaşları 2015-2016 (%15-20 Vergi Dilimine Göre)


Kazanılmış Hak Aylık Dereceve Kademesi:7/3
Aylık Göstergesi : 740
Yan Ödeme Göstergesi : 2500
Medeni Durumu :Bekar
Ek Göstergesi :950
Özel Hizmet Tazminat Oranı :%135 Bu oran bölgeye göre değişiklik gösterir.Bursa baz alınmıştır.
Maaş Katsayısı : (0,079308)

Taban Aylık Katsayısı : (1,24144)
Yan Ödeme Katsayısı : (0,025149)
Hizmet Yılı : 3 yıl
Gelirler
AYLIK = Derece ve Kademe Göstergesi x Aylık Katsayısı
740×0,079308= 58,69 TL.
TABAN AYLIĞI = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı
1000×1,24144= 1241,44 TL.
EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Maaş Katsayısı
950×0,079308= 75,34 TL.
YAN ÖDEME = Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı
2500X0,025149= 62,87 TL.
ÖHT = 9500 (Gösterge Toplamı) x Aylık Katsayısı x Tazminat Nispeti
9500X0,079308%135= 1017,13 TL
AİLE YARDIMI = Aile Yardımı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1500X0,079308= 0 TL
ÇOCUK ZAMMI = Çocuk Zammı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1. Çocuk 250X0,079308=0
2. Çocuk 500X0, 079308= 0
KIDEM AYLIĞI=3x20x0,079308= 4,76 TL
Aile Yardımı almadığını farzediyoruz.
Kesintiler
%11 EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %11
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%11=263,71 TL
%9 EMEKLİ KESENEĞİ KİŞİ ŞAHIS KATKISI=
((Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %9
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%9=215,76 TL
GSS KŞİ ŞAHIS%5
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %5
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%5=119,87 TL
GSS DEVLET%7,5
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %7,5
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%7,5=179,80 TL
Sendika Kesintisi=Sendika üyeliği olmasın.
GELİR VERGİSİ=(Aylık Tutar +Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Ek Gösterge+Yan Ödeme)-(Özel Sigorta İndirimi+%9 Emekli Keseneği+GSS KİŞİ5+Hizmet Borçlanması+%100 Artış+Sakatlık İndirimi+sendika)*Gelir Vergisi Oranı
(58,69+4,76+1241,44+75,34+62,87)-(215,76+119,87+0)=1107,47 aylık vergi matrahı bulunur.
1107,47%15=166,12
166,12-Asgari geçim indirimi(90,11)= 76,01 TL
DAMGA VERGİSİ= (Aylık+Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylığı+Yan ödeme+Özel Hizmet Tazminatı+Ek Tazminat+Sendika Ödeneği)*%0,759
58,59+4,76+1241,44+75,34+62,87+1017,13%0,759=18,67 TL
Kesintiler Toplamı :873,82 http://www.memurvadisi.com
Gelirler Toplamı:2903,64
NET ÖDENEN :Tahakkuk Toplamı-Kesintiler Toplamı
2903,64-873,82= 2029,82 TL


Pratisyen Maaşları
 Adı Soyadı
 ünvanı
 Medeni Hali
Kıd.Yıl
A.E.G.
E.E.G.
R.Gün
Taban Aylık
Aylık Maaş
Ek Gösterge
Kıdem Aylık
S.Sig.P.(D)
Yan Ödeme
Yabancı Dil
Em.Kesenek
Giriş
Ek.Taz.28/B
Artış
Send.Yrd.
Öz.Hiz.Taz.
Aile Yardımı
As.Geç.İnd.
Çocuk Yrd.
2.Görev Tz.
Ek Tazm. 1
Ek Tazm. 2
Hakediş Tp.
Sendika
Kira Kes.
Ceza
Rapor Kes.
Sağ Sig.P.K.
Ödenecek
Maaş
Vergi %15
 PRATİSYEN
 BEKAR
 DERECE/2/2
11 
3000 

1241.44 
95.96 
237.92 
17.45 
254.42 
62.87 
0.00 
424.03 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1092.47 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3426.56 
13.74 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

  NET
2268.99 
Vergi %15
 PRATİSYEN
 EVLİ
  DERECE8/3

850 

1241.44 
54.72 
67.41 
0.00 
178.55 
62.87 
0.00 
261.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2884.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.04

  NET
2017.86 
Vergi %20
 PRATİSYEN
 BEKAR
  DERECE 7/3

950 

1241.44 
58.69 
75.34 
4.76 
179.80 
62.87 
0.00 
263.71 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2903.74 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.87

  NET
1974.55 
Vergi %20
 PRATİSYEN
 BEKAR
  DERECE 6/2

1150 

1241.44 
62.26 
91.20 
4.76 
181.26 
62.87 
0.00 
265.85 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2926.77 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
120.84

  NET
1987.76 
Vergi %15
 PRATİSYEN
 EVLİ
  DERECE 7/1

950 

1241.44 
55.91 
75.34 
0.00 
179.24 
62.87 
0.00 
262.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2894.81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.49

  NET
2024.46 
Vergi %15+sendikalı
 PRATİSYEN
 BEKAR
  DERECE 8/1

850 

1241.44 
54.72 
67.41 
0.00 
178.55 
62.87 
0.00 
261.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2884.00 
12.22 
0.00 
0.00 
0.00 
119.04
  
  NET
2007.47 
Uzman Tabip Maaşı Hesaplama (Genel Bütçe)

Unvanı :Uzman Tabip
Kadro Derecesi :1
Kazanılmış Hak Aylık Derece
ve Kademesi :1/4
Aylık Göstergesi : 1500
Yan Ödeme Göstergesi : 2900
Medeni Durumu :Bekar
Ek Göstergesi :3600
Özel Hizmet Tazminat Oranı :%180 Bu oran bölgeye göre değişiklik gösterir.Bursa baz alınmıştır.
Maaş Katsayısı : (0,079308)
Taban Aylık Katsayısı : (1,241440)
Yan Ödeme Katsayısı : (0,025149)
Hizmet Yılı : 21
Gelirler
AYLIK = Derece ve Kademe Göstergesi x Aylık Katsayısı
1500×0,079308= 118,96
TABAN AYLIĞI = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı
1000×1,241440= 1241,44
EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Maaş Katsayısı
3600×0,079308= 285,51
YAN ÖDEME = Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı
2900X0,024416= 72,93
ÖHT = 9500 (Gösterge Toplamı) x Aylık Katsayısı x Tazminat Nispeti
9500X0,079308X%180= 1356,17
AİLE YARDIMI = Aile Yardımı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1500X0,079308= 0
ÇOCUK ZAMMI = Çocuk Zammı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1. Çocuk 250X00, 0,079308=0
2. Çocuk 500X0, 0,079308= 0
KIDEM AYLIĞI=21x20x0,079308= 33,31
Aile Yardımı almadığını farzediyoruz.
Kesintiler
%20 EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Üzerinden Kesilecek Orana Tekabül Eden Miktar) x %20
118,96+285,51+1241,44+33,31+(9500*0,079308%130)%20=531,73
%16 EMEKLİ KESENEĞİ ŞAHIS KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Üzerinden Kesilecek Orana Tekabül Eden Miktar) x %16
118,96+285,51+1241,44+33,31+(9500*0,079308%130)%16=425,39
GSS %12
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,073837) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) -%100 Artış] X (%12)
118,96+285,51+1241,44+33,31+(9500*0,079308%130)%12=319,04
GELİR VERGİSİ=(Aylık Tutar +Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Ek Gösterge+Yan Ödeme)-(Özel Sigorta İndirimi+%16 Emekli Keseneği+Hizmet Borçlanması+%100 Artış+Sakatlık İndirimi+sendika)*Gelir Vergisi Oranı
(118,96+1241,44+33,31+285,51+72,93)-(425,39-0)=1326,76 aylık vergi matrahı bulunur.
1326,76%15=199,01
199,01-Asgari geçim indirimi(90,11)= 108,90
DAMGA VERGİSİ= (Aylık+Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylığı+Yan ödeme+Özel Hizmet Tazminatı+Ek Tazminat+Sendika Ödeneği)*%0,759
118,96+1241,44+285,51+33,31+72,93+1356,17=23,60
Kesintiler Toplamı :1408,65
Gelirler Toplamı:3959,09
NET ÖDENEN :Tahakkuk Toplamı-Kesintiler Toplamı
3959,09-1408,65= 2550,44

NET:2550,44 TL.

http://www.memurvadisi.com/2015/07/uzman-ve-pratisyen-tabip-maaslar-2015.html2015 YILI UZMAN TABİP/UZMAN DİŞ TABİBİ, PRATİSYEN TABİP VE DİŞ TABİPLERİ
209 DSSO SABİT EK ÖDEME ÜCRET TABLOSU
UNVANGelir Vergisi Oranı (%)Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamıNET TUTAR
Uzman Tabip,
Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar
15317,3020,07866,201.777,95
20423,0620,07971,961.672,19
27571,1420,071.120,041.524,11
35740,3620,071.289,261.354,89
UNVANGelir Vergisi Oranı (%)Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamıNET TUTAR
Uzman Diş Tabipleri15317,3020,07866,201.777,95
20423,0620,07971,961.672,19
27571,1420,071.120,041.524,11
35740,3620,071.289,261.354,89
UNVANGelir Vergisi Oranı (%)Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamıNET TUTAR
Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri15170,4910,78465,42955,32
20227,3210,78522,25898,49
27306,8810,78601,81818,93
35397,8110,78692,74728,00
*NOT: Uzman Tabipler için öncelikle “209.md kapsamında Sabit Ödeme” hesaplandıktan sonra “Net Ele Geçen Tutar”ın, 375 KHK net ücretinin altında kalması durumunda aradaki fark 375 KHK kaleminden ödenir.