Bazı askeri birliklerde izinler kaldırıldı

 Suriye sınırındaki gelişmeler ile özellikle Doğu ve Güneydoğu İllerinde artan terör olayları sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'ndan kritik bir talimat geldi. 2. Ordu ve 3. Ordu Komutanlığı'nda tüm personelin izinleri kaldırıldı. İzinde olan personelin de en kısa zamanda birliğine dönmeleri talimatı verildi. Ayrıca batı illerinde terörle mücadele eden tüm birliklere de aynı talimatın gönderildiği
kaydedildi.

DKK 2015 Yılı 3. Dönem Sözleşmeli Er Alım İlanı


T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
2015 YILI 3'ÜNCÜ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI


BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Tarihleri 31 Temmuz-31 Ağustos 2015

Başvuru Adresi http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

2015 YILI SÖZLEŞMELİ ER
ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
3.ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.trVE http://personeltemin.dzkk.tsk.trİNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

Hazine Müsteşarlığı Uzman Personel Alım İlanı


BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ
GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)
5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 07 Eylül - 11 Eylül 2015
tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.
Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:
ALAN
ADET
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2
İnşaat Mühendisliği
1
Gıda Mühendisliği
2
Diğer mühendislik branşları
4
Matematik
2
İstatistik
2
Hukuk
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1
TOPLAM
15
Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
KATILMA ŞARTLARI
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b)Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),
c)En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
d)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.yok.gov.tr),
e)T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden, "KPSSP 5" puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, alanlar için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),
GIRIS SINAVI ESASLARI
Giriş sınavı sadece "sözlü sınav" olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr)ve ilan panosunda duyurulacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydıyla ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.
Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan sorular sorulacaktır:
-Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
-Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
-Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
-Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
-Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular,
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar "asil aday"; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla "yedek aday" belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.
Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecektir.
Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.
BAŞVURU SEKLİ VE YERİ
Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr)temin edilecek "İş Talep Formu" ve aşağıda sayılan belgeler şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıdaki adresine, en geç 31 Ağustos 2015 günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.
Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi
Eskişehir Yolu 4. km 2180.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr)temin ederek dolduracakları "İş Talep Formu" ile birlikte, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdik edilebilecektir.) ibraz etmeleri gerekmektedir:
a)KPSS Sonuç Belgesi,
b)KPDS veya YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,
c)Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,
d)Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
e)Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:
a)Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,
b)Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
DİĞER HUSUSLAR

Uzman Personele, 1 inci dereceli kadroda görev yapan Hazine uzmanına her türlü ödemeler dahil ödenmekte olan tutarı geçmemek üzere ücret ödenir. Birimdeki diğer çalışma koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, 5671 sayılı "Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun" ile "Merkezi Finans Ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği'ni inceleyebilirler.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav İlanı

KA-Bakanlığımızca "2015 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı-1" 13 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

B-Başvurular, elektronik ortamda http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresi üzerinden 27 Temmuz - 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacaktır. 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 21 Ağustos 2015
Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların aşağıda F bendinde belirtilen evrakı 27 Temmuz - 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına veya bulundukları yer Ağır Ceza Merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmeleri gerekmektedir.

C-Yazılı Sınav, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 13 Eylül 2015 Pazar günü Sakarya, Kocaeli, Ankara, İzmir, Kayseri, İstanbul, Adana, Erzurum illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00'da başlayacak ve 2 saat sürecektir.

D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları Atatürk Üniversitesinde optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yapılan yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
Sonuç bilgisi olarak; 75 ve üzerinde puan alan adaylar için "Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sayfasında takip ediniz." ibaresi, 75 puanın altında puan alan adaylar için "Kazanamadınız" ibaresi yer alacaktır.

E-Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların;
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3)Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
4)Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
5)Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

F-Sınava başvurular :
Sınava başvuracaklar 27 Temmuz - 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ arabuluculuk adresinde yer alan aday başvuru formunu doldurmuş ve onaylamış olarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına veya bulundukları yer Ağır Ceza merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına şahsen başvuracaklardır. Adaylar başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 125 TL'yi Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına TR090001500158007301294928 hesabına T.Vakıflar Bankasının tüm şubeleri, ATM leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırmış olmaları gerekmektedir.

Sınav ücretini yatıran adaylar:
1-http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu, (bu form eksiksiz bir şekilde elektronik ortamda doldurulacak, başvuru tamamla butonuna basıldıktan sonra çıktısı alınarak imzalanacaktır.)
2- Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
3-T.C. kimlik numarasını içerir kimlik fotokopisi,
4-Adli sicil beyanı,
5-Arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösterir belge,
6-Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının veya bitirme belgesi onaylı suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise onaylı diploma sureti ile birlikte Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge,
7-Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir her türlü belgenin aslı veya onaylı sureti,
8-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport belgelerinden biri ile bizzat başvuracaklardır.
9-Önceki sınava başvuru yapmış adayların http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden temin edecekleri usulünce doldurulmuş Aday Başvuru Formu ve sınav ücretine ilişkin banka dekontunu göndermeleri yeterli olacaktır.

Aday tarafından, (F) bendinde belirtilen belgeler başvuru tarihleri arasında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına bizzat teslim edilecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Ağır Ceza Merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine gönderilecek başvuru listesine dahil edilmeyeceklerdir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve benzeri durumdaki adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 2 Eylül 2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bildirilecektir.

G-Başvuru formu ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın www.adb.adalet.gov.tr adresinde 4 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru formundaki soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme hakkını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilecektir.

H-Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara Sınav Giriş Belgesi düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve kimlik bilgileri bulunacaktır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi'ni 7 Eylül 2015 tarihinden itibaren http://www.mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir.

I- Adaylar sınava, http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden edinecekleri Sınav Giriş Belgesi, Türkiye Barolar Birliği Avukat Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, güncel bir fotoğraf veya T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, Atatürk Üniversitesi Temsilcilerinin bina veya salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı Atatürk Üniversitesi tarafından geçersiz sayılacaktır. ( Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları (Türkiye Barolar Birliği Avukat Kimlik Belgesi hariç) v.b diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.)

Sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi, kalemtıraş adaylar tarafından temin edilecektir. Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar sınav süresince Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince hazırlanacak " Sınav Yönergesine" uymak zorundadırlar.

J-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Atatürk Üniversitesinin Vakıflar Bankası'na açılacak TR090001500158007301294928 numaralı hesabına 25,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe Arabuluculuk Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır.

Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi ve benzeri bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Atatürk Üniversitesi, itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde yapılan itirazları sonuçlandırarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığımıza bildirecek, bu sonuçlar Başkanlığımızca itiraz eden adaylara iletilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ve mülakat tarihleri ayrıca Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

DUYURULUR.

Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı alım ilanı


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 11 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı
sayıları aşağıda belirtilmiştir.
Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Orman Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından bir (1), Biyoloji bölümü mezunlarından üç (3), İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1) kişi.
1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Biyoloji, İstatistik ve Maliye bölümünden mezun olmak.
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve Biyoloji Bölümü Mezunları için KPSSP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak
- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak
şartları aranır.
Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Bakanlığımızın Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Personel Dairesi Başkanlığından ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 17.08.2015 tarihinden 27.08.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru Formu,
b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
(Posta yoluyla başvuracak adaylar öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek fotokopilerini Bakanlığımız Taşra Birimlerine onaylatabilirler.)
ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

4 - SINAVIN ŞEKLİ:
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
a) Mesleki alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,
d) Genel yetenek ve genel kültürünü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,
değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.
Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:
Orman Mühendisliği Bölümü için: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, Silvikültür, Amenajman (Orman, Havza), Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu. Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu'nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında verilen izinler, Yaban Hayatı Envanter Teknikleri Tür eylem planları "biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması", "genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar.
Çevre Mühendisliği Bölümü için: Yerüstü Suyu Kalitesi ve Yönetimi Uygulamaları, Su kalitesi, Su Kalitesi Parametreleri, su kalitesi kontrolü, Yeraltı Suyu Yönetimi, Su Temini ve Arıtımı, atıksu arıtımı, atıksu uzaklaştırma, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler, Su Kirliliği ve Kirletici Kaynakları, Ulusal ve Uluslararası Su Mevzuatı (AB Direktifleri, Yönetmelikler vb.), Su Hukuku ve Su İle İlgili Uluslararası Antlaşmaları, Çevre Modelleme, Suların Yeniden Kullanımı, Havza Yönetimi, Suyun Havza Bazlı Bütüncül Yönetimi, Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğe göre), Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre), Biyokütle (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre-Tanımlar), Atıksuların Boşaltım İlkeleri (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre), İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Su Analizleri ve İzleme, İçme Suyu Temini, İklim, sera etkisi ve karbon dioksit, Hidrolik Çevrim, Akarsu Havzalarının Özellikleri, İklim değişikliği ile ilgili uluslararası sözleşme ve protokoller ile ülkemizin bu husustaki konumu, İklim değişikliği, etkileri ve iklim değişikliğine uyum kavramları, Kuraklığın çevre ve sosyal yaşantıya etkileri, Taşkınların çevre kirliliğine etkileri, Ülkemizin Sınıraşan Suları ve Havzaları, Ülkemizin Sınıraşan Su Politikaları, Su Yönetimi İle İlgili Güncel Gelişmeler, Su Kimyası, Su Kaynakları Planlaması, Su Tahsisleri, Su Güvenliği ve Su Hukuku, ÇED, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar Arası Antlaşmalar, Su Verimliliği, Doğal Kaynak ve Su Ekonomisi.
Endüstri Mühendisliği Bölümü için: İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Yöneylem, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Benzetim (Modelleme), Üretim Sistemleri
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İçin: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Sosyoloji, İstatistik, Kalkınma planları, Her tür ve ölçekte fiziki planlar (ÇDP, Nazım ve Uygulama İmar Planları), Yönetim Planları, Peyzaj, Mimari Proje, Kentsel Tasarım Projeleri, Çevre ve Çevre Hukuku, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm, Temel Tasarım İlkeleri, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu'nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi
Biyoloji Bölümü için: Mikrobiyoloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Biyolojik İzleme, Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, Mikrobiyoloji, Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel, Zooloji, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu'nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban hayvanı üretimi ve doğaya yerleştirilmesi Yaban Hayatı Envanter Teknikleri, Hayvanat bahçeleri, Uluslararası Sözleşmeler (CITES), Tür eylem planları, Uluslararası Sözleşmeler (BERN), Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması, genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar
İstatistik Bölümü için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Veri Madenciliği, Örnekleme, Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı Programlama, Anket Düzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri. Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu'nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları,
Maliye Bölümü için: 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Bütçe Kanunu, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
konularından soru sorulacaktır.
5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav, 7 Eylül 2015 tarihinde saat 10:00'da Alparslan Türkeş Cad. NO: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - DEĞERLENDİRİLME:
Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

TSE, 14 tam zamanlı dış inceleme uzmanı alacak


132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyarınca, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere mevcut yazılımların geliştirilmesi ve yeni projelerin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında aşağıdaki niteliklere uygun 14 (ondört) adet tam zamanlı dış inceleme uzmanı görevlendirilecektir. Sözleşmeler yıllık olarak düzenlenecektir.

Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET) - 8 kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
. C#.NET dilini iyi derecede bilmek,
. Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli,
. .NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli,
. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim,
. MS-SQL deneyimi olan (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim),
. Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikasına sahip olmak
. Versiyon Yönetimi araçlarından (TFS, CVS, SVN, vb.) en az biri konusunda deneyimli.
Süreç Analisti ve Test Uzmanı - 2 kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Süreç analizi, iş analizi, uygulama geliştirme, yazılım test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konularında birinci bentte yer alanların en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
. Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.) deneyim sahibi,
. Tercihen ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi,
. Tercihen Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi,
. Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı.
. Mesleki faaliyetlerini sorunsuz olarak icra edebilecek derecede İngilizce bilmek.
Ağ Uzmanı - 1 kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.
Sistem Uzmanı - 1 Kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Bilgi işlem merkezlerinde sistem yönetiminde en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak,
. Windows Server 2008- 2012 ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, bakımı, performans problemlerinin çözümü, log incelemesi vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
. Sistem izleme ve uyan araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, WSUS, System Center ürünleri, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
. Ağ ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
. Tercihen Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri, Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012,VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından bir ya da daha fazlasına sahip olmak.
Veri Tabanı Uzmanı - 1 Kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
. Microsoft SQL Server (2008+) veri tabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak.
. MS SQL mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,
. MS SQL sunucusu "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,
. İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
. Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
Bilgi Güvenliği Uzmanı - 1 Kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
. Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,
. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
. WAF, Firewall, IPS, antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
. Kurum bünyesinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturabilecek olmak,
. Sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak
. Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,
. Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak,
. Tercihen CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

1- Başvuru Şekli ve Yeri
Adaylar başvurularını 20.07.2015 tarihi itibariyle 07.08.2015 tarihine kadar yukarıda belirtilen linkler üzerinden online "Başvuru Formu"nu doldurarak yapabileceklerdir. Başvuru Formunda belirtilen diğer belgeler tarayıcı ile taranarak başvuru adresindeki dosya yükleme alanı üzerinden sisteme yüklenecektir. TSE'nin başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.
2- Değerlendirme
Başvuruda bulunan adaylar telefon veya elektronik posta adresi üzerinden Enstitümüzce belirlenen yer, tarih ve saatte mülakata çağrılacaktır. Mülakat, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Sorularınız için iletişim bilgisi:

E-posta: bim@tse.org.tr

Et ve Süt Kurumu müfettiş yardımcısı alım ilanı


Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı ve kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 2 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna, üniversitelerin;

- 1 inci Grup: Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi Bölümlerinin (program veya alt programlarının) birinden mezun olanlardan 1 (bir) kişi,
- 2 inci Grup: Veteriner Fakültesi lisans programından mezun olanlardan 1 (bir) kişi,
Olmak üzere, atanacak toplam 2 Müfettiş Yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.
Giriş Sınavı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacaktır.
Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:
- Görev Yeri : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığı/ANKARA
- Sınıfı : G.İ.H.
- Unvanı : Müfettiş Yardımcısı
- Kadro Derecesi : 8
- Kadro Sayısı : 2
II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi Bölümleri (program veya altprogramlarının) ve Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş ve 2014 veya 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından birinden KPSSP8 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 tarihi ve daha sonra doğanlar),
- Askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak,
- Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,
- Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
III - SINAVA BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Sınav Başvuruları 10/08/2015 Pazartesi günü başlayacak ve 28/08/2015 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvuru süresinin bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar, sınav başvurularını www.esk.gov.tr adresinde yayımlanan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunu doldurup sinav@esk.gov.tr adresine göndermek suretiyle yapacaklardır.
Başvuru formunun doldurulmasında, formda yer alan dip açıklamalara dikkat edilecektir.
Süresi içerisinde iletilmeyen formlar, işleme alınmayacaktır.
IV - BAŞVURULARIN KABULÜ VE SINAVA ÇAĞRI:
ESK, sınav başvurusunda bulunan adayların başvuru formlarının geçerliliğini ve KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol edecektir.
Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, puan durumuna göre kendi meslek grupları içerisinde sıralamaya tabi tutulacak, sıralamada ilk 20'de yer alan toplam 40 aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Sınav çağrısı 04/09/2015 tarihinde www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
V - SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sınav çağrısı ile yazılı sınava girecek adayların isimleri, sınav tarihi ve saati ile yeri www.esk.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.
Adaylar, sınavdan bir gün öncesine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığından, mümkün olmadığı takdirde sınavdan yarım saat öncesine kadar sınav yerinde kurulacak masadan Sınav Giriş Belgesini teslim alacaktır.
Sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınava kabul edilmeyecektir.
VI - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
Yazılı sınav, tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır.
Sınavda adaylara 150 dakika verilerek toplam 100 soru sorulacaktır.
Soruların cevapları 4 seçenekli olup, sadece bir seçenek sorunun doğru cevabı olacak şekilde hazırlanacaktır.
Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı:
Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat, 40 soru
(657 sayılı Kanun, 233 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 4857 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun, ESK Ana Statüsü)
Mesleki bilgiler, 40 soru
Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri), 20 soru
VII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Bir soru için birden fazla cevap verilmesi halinde cevap yanlış olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olanlar, kendi meslek grubu içinde başarı sıralamasına tabi tutulacaktır.
Başarı sıralamasına esas puanın hesaplanmasında; mesleki bilgiler % 40, Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat % 40, yabancı dil % 20 ağırlıklı olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sonucuna göre, her meslek grubuna ait başarı sıralamasında en yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday sözlü sınava çağırılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.
www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyuru ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara yapılacak taahhütlü posta bildirisi ile; adaylardan başvuru formunun fotoğraflı ve imzalı çıktısı yanında aşağıdaki belgeleri ESK'ya şahsen iletmeleri istenecektir.
Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)
4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Adayın kendi el yazısıyla yazmış olduğu özgeçmişi
Süresi içerisinde ulaşmayan belgeler, işleme alınmayacaktır.
VIII - SÖZLÜ SINAV:
Sözlü sınav, www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak sınav çağrısında belirtilecek tarihte ve adreste, Ankara'da yapılacaktır.
Sınav kurulu üyeleri, sözlü sınavda;
Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi
Genel kültür
Zeka-muhakeme ve konuşma yeteneği
Başlıkları altında değerlendirmede bulunacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulu üyelerinin (5 kişi) her birinin her başlıkta 100 üzerinden verdiği puanın 70'den aşağı olmaması gerekmektedir.
Sözlü sınav puanı, tüm üyelerden alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Giriş Sınavı Başarı Puanı:
Giriş Sınavı Başarı Puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların; yazılı sınav başarı sıralamasına esas puanları ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik halinde, yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
IX - İTİRAZ VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:
Yazılı sınav soruları ve uygulanmasına itirazlar, sınavı takip eden 3 (üç) gün içinde sinav@esk.gov.tr adresine yapılacaktır. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca başarılı olanlar adayların sınav başvuru formunda belirtilen posta adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.
Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde sinav@esk.gov.tr adresine yapılacaktır. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
X - ATAMA:
Giriş sınavı başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, diğer adaylar yedek olarak sınavı kazanmış sayılacaktır.
Sınavı asıl olarak kazanan adaylar, www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihe kadar, atamaya ilişkin belgelerini ESK'ya teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde başarı sıralamasına göre yedeklerden atamaya ilişkin belgelerini teslim etmeleri istenecektir.
XI - DİĞER HUSUSLAR:
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İrtibat Bilgileri:
Adres : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sokak No: 24 06520 Balgat/ANKARA
Tel : Santral (0312) 284 36 70
E-posta adresi : sinav@esk.gov.tr

İnternet Adresi : www.esk.gov.tr

PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı


T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI
Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785
sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;
 • Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Elektrik ve İnşaat),
 • Mimar,
 • Avukat,
 • Gişe ve Büro Görevlisi,
 • Dağıtıcı,
 • Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İklimlendirme-Soğutma ve İnşaat) unvanlı
"İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.
GENEL ŞARTLAR
a)29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b)On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
d)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g)Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.
ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i)2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
a)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkanı bulunmamaktadır.
A)Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;
-"Ağ Yönetimi" için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
-"Bilişim Güvenliği" için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
-"Java" yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "Java" yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
-".Net" yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların ".Net" yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
-"PHP" yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "PHP" yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
-Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
-Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az B seviyesinde ingilizce bildiğini,
B)Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.

NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.
b)Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
2)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
c)Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2)Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
d)Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
A)Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
B)Gişe ve Büro Görevlisi "Pazarlama" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
3)Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)
4)B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
e)Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
1)En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3)Görev aktif olarak araç (Panelvan tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan en az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
4)KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.
NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1-Başvurular 24-30 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.
2-En fazla 40 tercih yapılabilecektir. (Bilgisayar Mühendisleri sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.)
3-Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4-KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı; Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.
5-Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
Puanların eşit olması halinde;
KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Aday tercih edilecektir.
6-Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
7-Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
8-İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
9-Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.),
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d)Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e)İş isteme beyannamesi,
f)Mal bildirim beyannamesi,
g)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h)8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
ı) Bilgisayar Mühendisliği (Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği) pozisyonları için CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikası ve CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikası,
i)Dağıtıcı ve Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesi,
j)Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için başvuran adayların KPDS/YDS İngilizce sınavı internet çıktısı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının sonuç belgeleri,
GENEL HÜKÜMLER
1)Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.
2)Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
3)ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR, BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.
ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR
* Mühendis pozisyonları tablosu için tıklayınız.

* Mimar pozisyonları tablosu için tıklayınız.

* Avukat pozisyonları tablosu için tıklayınız.

* Tekniker pozisyonları tablosu için tıklayınız.

* Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları tablosu için tıklayınız.

* Dağıtıcı pozisyonları tablosu için tıklayınız.


OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI

Mühendislik pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.

Mimarlık pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.

Avukatlık pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.

Teknikerlik pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.

Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.


Dağıtıcı pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.

İşte Benim Stilim All Star Yarışmacıları

Tv8 kanalında yayınlanan İşte Benim Stilim yeni sezonda All Star yarışmacıları ile tekrar dönüyor. İlk sezonda Show Tv de Bu Tarz Benim olarak yayınlandıktan sonra Tv8 kanalına transfer olduktan sonra İşte Benim Stilim ismi ile yayınlanan ve ilgi ile takip edilen moda yarışması 4.sezonu İşte Benim Stilim All Star adıyla ekrana geliyor. 3 sezon yarışmacıların en iyileri All Star da olacak... Acun Ilıcalı daha
önce Survivor'un en iyilerini yarıştırmış ve büyük beğeni toplamıştı şimdi ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından en iyileri podyumda yürüyecek... Programı ilgi ile takip eden özellikle bayanlar yeni sezonda yani All Star'da kimlerin yarışacağını merak ediyor... İşte Benim Stilim All Star yarışmacıları kimler, Nur Bozar var mı, Ayşenur Balcı yarışacak mı? İşte yarışmacılar ve yarışma ile ilgili detaylar...

İşte Benim Stilim eski adıyla Bu Tarz Benim 4.sezonuna en iddialı yarışmacılarla dönüyor. 4.sezonda en iyi yarışmacılar yani All Star'lar yarışacak... İzleyiciler merakla bu anı bekliyor... İşte Benim Stilim 3.sezon bittiğinde eylül ayında "İşte Benim Stilim All Star" olarak yeniden ekranda olacağının haberini vermişti. Yarışmacılar eski yarışmacılar olacak, ama hangileri...

İŞTE BENİM STİLİM ALL STAR YARIŞMACILARI:

İşte Benim Stilim All Star Emel Özkızıltaş
İşte Benim Stilim All Star Aysegül Doğan
İşte Benim Stilim All Star Nur Bozar
İşte Benim Stilim All Star Özden Cerrahoğlu
İşte Benim Stilim All Star Gülay Hançer
İşte Benim Stilim All Star Aysenur Balci
İşte Benim Stilim All Star Gizem Güler
İşte Benim Stilim All Star Özlem Özden
İşte Benim Stilim All Star Tuğçe Ergişi
İşte Benim Stilim All Star Zeynep Öztürk
İşte Benim Stilim All Star İlbige Uzun
İşte Benim Stilim All Star Aycan-Nurcan Şencan
İşte Benim Stilim All Star Sara Koçoğlu
İşte Benim Stilim All Star Almila Kuruoğlu
İşte Benim Stilim All Star Nazlı Hamarat
İşte Benim Stilim All Star Melek Balkan

İnadına Aşk Dizisi Nerede Çekiliyor? Konusu ve Oyuncuları

Fox Tv'nin en yeni dizisi İnadına Aşk oyuncu kadrosunun yanında çekim mekanlarıylada oldukça iddialı. Herkesin merak ettiği İnadına Aşk Nerede Çekiliyor sorusunun cevabını bu yazımızda sizlere sunacağız. İnadına Aşk dizisi çekim mekanları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İnadına Aşk dizisinin genel olarak çekim mekanları İstanbul ve ilçelerinde olacak. İnadına Aşk Dizisi çekildiği yer hakkında geniş bilgileri şuan için bilmesekte dizinin başlamasıyla birlikte bu yerler açıklığa kavuşacaktır. Dizinin fragmanlarında izlediğimiz Karadenizli karakterlerinden de anlaşıldığı üzere çekimlerin bazı bölümleri Karadeniz'de yapılacak.


İnadına Aşk dizisinin başrollerinde Can Yaman ve  Açelya Topaloğlu ikilisi bulunuyor. Bir çok yardımcı oyuncunun da yer aldığı oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı dizilerinden birisi olacak. Ünlü yönetmen ve yapımcısı Osman Sınav – Sinegraf’ın yapımcılığını üstlendiği dizi çok yakında Fox Tv ekranlarında olacak.

Oyuncular

 • İnadına Aşk Defne
 • İnadına Aşk Yalın
 • İnadına Aşk Yeşim
 • İnadına Aşk Çınar
 • İnadına Aşk Ezgi
 • İnadına Aşk Deniz
 • İnadına Aşk Leyla
 • İnadına Aşk Toprak
 • İnadına Aşk İdris Doruk
 • İnadına Aşk Pembe
 • İnadına Aşk Süreyya


Fox Tv'nin en yeni dizisi İnadına Aşk oyuncu kadrosunun yanında çekim mekanlarıylada oldukça iddialı. Herkesin merak ettiği İnadına Aşk Nerede Çekiliyor sorusunun cevabını bu yazımızda sizlere sunacağız. İnadına Aşk dizisi çekim mekanları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İnadına Aşk dizisinin genel olarak çekim mekanları İstanbul ve ilçelerinde olacak. İnadına Aşk Dizisi çekildiği yer hakkında geniş bilgileri şuan için bilmesekte dizinin başlamasıyla birlikte bu yerler açıklığa kavuşacaktır. Dizinin fragmanlarında izlediğimiz Karadenizli karakterlerinden de anlaşıldığı üzere çekimlerin bazı bölümleri Karadeniz'de yapılacak.

İnadına Aşk dizisinin başrollerinde Can Yaman ve  Açelya Topaloğlu ikilisi bulunuyor. Bir çok yardımcı oyuncunun da yer aldığı oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı dizilerinden birisi olacak. Ünlü yönetmen ve yapımcısı Osman Sınav – Sinegraf’ın yapımcılığını üstlendiği dizi çok yakında Fox Tv ekranlarında olacak.

İnadına Aşk Nerede Çekiliyor, İnadına Aşk Hangi il ilçede Çekiliyor, İnadına Aşk Seti Nerede, İnadına Aşk Çekim Mekanları, İnadına Aşk Nerde Çekildi

Fox Tv'nin yeni dizisi İnadına Aşk müzikleri ile izleyicinin beğenisini kazandı. İnadına Aşk diziği müziği kulakların pasını silerken, İnadına Aşk dizisinde çalan şarkıları bu başlık altında sizlere sunacağız. İnadına Aşk dizi müziklerini sitemizden dinlemeniz için çok hızlı bir şekilde eklemeye çalışacağız. Şarkılar ile birlikte sözlerinide yine eklemek için çalışacağız. Sizde İnadına Aşk dizisinde çalan şarkı olduğunda bu yazımızın altında yorum bölümünden bizlere istek yapabilirsiniz. En kısa sürede bulup sitemize ekleriz. İnadına Aşk jenerik müziğini dinleyebilirsiniz.
İnadına Aşk Jenerik Müziği, İnadına Aşk Dizi Müzikleri, İnadına Aşk Çalan Şarkı, İnadına Aşk Dizi Müziği, İnadına Aşk Şarkıları Dinle Mp3 İndir

İnadına Aşk Dizisi Defne'nin arabası dikkatinizi çekti mi? Bu güzel arabayı merak edenler olmuştur. Araba SMART markadır. Şehir içi kolay park için bire bir olan bu araba ufak boyutuyla her yere sığacak şekilde tasarlanmış. Özellikle bayan kullanıcılara hitap edebilecek bir araçtır. Şehir içi dar alanları bu araç sayesinde geniş gibi hissedebilirsiniz. Ufak boyutlarıyla şehrin yoğunluğundan Smart ile kurtulabilirsiniz.
Kertenkele Dizisi Sera Tokdemir (Zehra ) Kimdir ?


Kertenkele Karakterlerinden Zehra KarakteriKimdir . Zehra Karakterini oynayan kim gerçek ismi ;

Rolü ; Zehra 
Karakter Açıklaması ; 20'li yaşların ortasında güzel, alımlı, kendini beğenmiş. Erkeklere yüz vermiyor, gezmeyi, tozmayı, para harcamayı seviyor. Rahat, özgüvenli, güzel giyinmeyi seven, başarılı ama mutsuz bir kız. Anne-babasını küçük yaşta kaybetmiş. Dedesi Ekrem
Bey'e çok bağlı.

Peki Kertenkele dizisinde Zehra karakterini canlandıran Sera Tokdemir kimdir Biyografisi Resimleri boyu Kilosu nereli ayrıntılar burada ..

Sera Tokdemir Kimdir, Sera Tokdemir Biyografisi

Sera Tokdemir oyuncu ve yönetmendir. Mersin doğumludur. Bilkent Üniversitesi (TOMYO) mezunudur. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan, diksiyon eğitimi almıştır. Plato Film Okulu'nda Usta Oyuncu Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi almıştır. Özellikle Hayat Devam Ediyor dizisindeki Zeliha Bakırcı rolüyle tanınmıştır. Sera Tokdemir genç yaşta bir evlilik yapmış ve eşinden ayrılmıştır. Bu evlilikten bir çocuğu vardır. http://www.memurvadisi.com

Sera Tokdemir'in Oynadığı Diziler
 • Kertenkele(2014-....)Zehra
 • Anasının Oğlu(2014)Lal Hakim
 • Analı Oğullu(2014)Lal Hakim
 • Böyle Bitmesin(2014)
 • Ben De Özledim(2013)Selin
 • Yüksek Giriş(2013)Ece
 • Lale Devri(2013)Yoga Eğitmeni
 • Hayat Devam Ediyor(2011-2012)Zeliha Bakırcı Altındağ
 • Kanıt(2010-2012)Zeynep
 • İstanbul Çocukları(2009)Ceren
 • Kapalı Çarşı(2009)Melek
 •  Ey Aşk Nerdesin(2009)


2009 yılında Plato Film Okulu‘nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema, dizi, reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Bir çok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katılmıştır.
2009 yapımı olan Aşk Geliyorum Demez sinema filmi ile beyaz perdeye adım atan güzel oyuncu daha sonra 2010 yılında Çakallarla Dans, 2012 yılında Bana Bir Soygun Yaz ve 2013 yılında Su ve Ateş filmlerinde rol almıştır.

Aşk Geliyorum Demez dizisinde Şebnem karakterini canlandırmıştır. 2009 yılında Kapalıçarşı dizisinde Melek rolü, İstanbul Çocukları dizisinde Ceren rolü, 2010 – 2012 yıllarında Kanıt dizisinde Zeynep rolü, 2011 Hayat Devam Ediyor dizisinde Zeliha Bakırcı rolüyle, büyük beğeni toplamayı başarmış ve sevilen bir oyuncu olmuştur. Güzelliği ve oyunculuğu ile sevilen Sera Tokdemir şimdilerde ise Kertenkele dizisinde Zehra karakterini canlandırmıştır. 


Sera Tokdemir Twitter      : https://twitter.com/tokdemirsera
Sera Tokdemir Facebook  : https://tr-tr.facebook.com/Sera.Tokdemir
Sera Tokdemir İnstagram : http://instagram.com/tokdemirsera

Sera Tokdemir Rol Aldığı Diziler

- Kertenkele 2014
- Analı Oğullu 2014
- Böyle Bitmesin 2014 - (konuk oyuncu)
- Ben de Özledim 2013 (Selin)
- Yüksek Giriş 2013 Ece
- Hayat Devam Ediyor 2011 Zeliha Bakırcı
- Lale Devri - dizi konuk oyuncu
- Kanıt 2010 Zeynep
- İstanbul Çocukları 2009 Ceren
- Kapalıçarşı 2009 Melek
- Ey Aşk Nerdesin 2009 (konuk oyuncu)
- Aşk Geliyorum Demez 2009 Şebnem

Sera Tokdemir Resimleri
kertenkele dizi oyuncuları, kertenkele dizisi, kertenkele dizi konusu, kertenkele dizi karakter isimleri, kertenkele karakter listesi, kertenkele dizisi zehra, kertenkele zehra kimdir, kertenkele dizisindeki zehra, kertenkele zehra karakteri, kertenkele zehra resimleri, kertenkele dizisi zehra hakkında bilgi, kertenkele zehra gerçekte kim, kertenkele dizisindeki zehranın gerçek adı ne, kertenkele zehra kaç yaşında botu kilosu kaç, sera tokdemir, sera tokdemir kimdir, sera tokdemir kaç yaşında, sera tokdemir resimleri, sera tokdemir hakkındakiler, sera tokdemir foto galeri, sera tokdemir nereli, sera tokdemir boyu kilosu kaç, sera tokdemir biyografi, sera tokdemir kertenkele dizisi, sera tokdemir wikipedi, sera tokdemir  Kertenkele dizisi Zehra kimdirKertenkele dizisi Zehra Sera Tokdemir kimdirKertenkele Dizisindeki Zehra resimleriKertenkele Dizisindeki Zehra videoSera TokdemirSera Tokdemir biyografiSera Tokdemir boyuSera Tokdemir dizileriSera Tokdemir eşiSera Tokdemir evli miSera Tokdemir kaç yaşındaSera Tokdemir KertenkeleSera Tokdemir kilosuSera Tokdemir kiminle evli