Toplu sözleşmede, KİT personeline yönelik düzenlemeler

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

Toplu sözleşmede KİT'lerde çalışan teknik personel için bazı ödeme unsurlarında ayrıca zam kararı alındı
2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede yer alan hükümler
KİT'lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi
Madde 32- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim
pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı
Madde 30- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret
Madde 35- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,
b) Tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,
c) Teknisyen pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,
tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL'yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL'yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL'yi geçemez.
KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri
Madde 39- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
KİT'lerde sözleşmeli personel yıllık izinleri
Madde 41- (1) KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME
1- KİT'lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi 12 puan artırılmıştır. Yüzde 12'nin mali boyutu, 100 liradır. Yüzde 12* En yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden hesaplama yapılacaktır)
= %12*(9500*maaş katsayısı)
= %12* 837
= 100 TL (Brüt)
Bu miktardan sadece Binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.
2- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin özel hizmet tazminat oranları yüzde 10 oranında artırılmıştır. Bunun mali boyutu, 83,7 liradır. Bu miktardan sadece Binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.
3- KİT'lerdeki sözleşmeli teknik personele, memurlarda olduğu gibi arazi tazminatı gelmiştir.
4- Temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi ve yıllık izinlerin aktarılması konusunda çalışma yapılacaktır.

Memurlar.Net - Özel
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski